Projekty

1. Počet použitých projektov oproti celkovému počtu projektov je k dispozícii na účte (počtom projektov k dispozícii na účte sa rozumie počet projektov, ktoré klient kúpil od poskytovateľa služieb a počet použitých projektov sa rovná počtu projektov, ktoré boli nastavené a uložené na účte).
2. Názov projektu – kliknutie na názov projektu presmeruje užívateľa na editor projektov, kde je možná editácia.
3. Nový projekt – po kliknutí budete presmerovaný do editora projektov.
4. Ďalší – možnosti, ktoré umožňujú kopírovať existujúci projekt (duplikovaný projekt môže byť voľne upravený, alebo uložený ako nový), premenovať ho, alebo vymazať.

Editor projektov

S cieľom prejsť do editora projektov, kliknite na „+ VYTVORIŤ“ v module Projekty. Je možné sa presunúť k úprave už existujúceho projektu, alebo ho duplikovať.
Nastavenie projektu by malo začať napísaním jeho názvu. Názov by mal stručným spôsobom definovať sledovanú problematiku. Mal by byť čo najkratší a ľahko rozpoznateľný pre členov tímu.

V SentiOne existujú dva druhy nastavení projektov:
1.Základný režim.
2.Pokročilé pravidlá.

Základný režim

Nastavenie projektov v základnom režime sa skladá z niekoľkých etáp:
1. Kľúčové slová
2. Pridanie fanpage (voliteľné)
3. Zahrnutie / Vylúčenie domén / odkazov (voliteľné)

Po vstupe do editora projektov, vo základnom nastavení, uvidíme dve otvorené okná, kde môžeme začať zadávať kľúčové slová (jednoduché kľúčové slová – nie pokročilé – bez filtrovania obsahu). Ak chcete používať ďalšie pravidlá, mali by ste zatvoriť obe okná a kliknutím na tlačidlo Kľúčové slová zvoliť vhodné pravidlo.

Kľúčové slová

Kľúčové slová sa delia:
– kľúčové slová (obsah a kontext) / kľúčové slová (len obsah)
– pokročilé kľúčové slová (obsah a kontext) / pokročilé kľúčové slová (len obsah).
Okrem vyššie uvedených pravidiel, po kliknutí na Kľúčové slová si užívateľ môže zvoliť pokročilý režim (Pokročilé pravidlo) popísané v ďalšej časti inštrukcie.

Inštrukcie používania pravidiel v základnom režime

Kľúčové slová

Je možné použiť špeciálne znaky * / ?
– Kľúčové slovo končiace ? bude zbierať výsledky používaného kľúčového slova + jednopísmenovú príponu (pozor: výraz „internet?“ NEBUDE zachytávať slovo „internet“)
– Kľúčové slovo končiace * bude zbierať výsledky používaného kľúčového slova + prípona (pozor: výraz „internet *“ zachytí slovo „internet“)
Príklady: internet, internet?, internet *

Vo výsledkoch dostaneme: internet, internetu, internety, internetové, internetum, internetový (rôzne varianty slova „internet“ v slovenčine)

Napísanie dvoch a viac slov s medzerami medzi nimi (bez úvodzoviek) do poľa pre kľúčové slová bude mať za následok získanie výsledkov, obsahujúcich zadané slová v zadanom poradí.

Ak zadáme, napríklad, sociálne médiá – obe dve napísané slová sa musia objaviť v obsahu, alebo kontexte prejavu vedľa seba v danom poradí.

Zadanie “ recommend you “ v kľúčových slovách má rovnaký výsledok ako zadanie „you recommend“ v pokročilých kľúčových slovách.

Vyhľadávanie v obsahu a kontexte
Napísané kľúčové slová budú vyhľadávané v obsahu, autoroch a v kontexte (napr. ak pod príspevkom na Facebooku, v ktorom sa objavujú kľúčové slová, budú komentáre neobsahujúce tieto kľúčové slová, tak sa i napriek tomu zobrazia vo výsledku na profile SentiOne).

Kľúčové slová (len obsah)
Kľúčové slová sa riadia rovnakou inštrukciou, ako je uvedené vyššie.
Písanie slov s medzerami je uvedené vyššie.
Vyhľadávanie v obsahu.
Uvedené kľúčové slová budú prehľadávané len v obsahu (okrem autora a kontextu; to znamená, že kľúčové slová sa musia objaviť v každom prejave v obsahu).

Pokročilé kľúčové slová

Možné zvláštne znaky * /? / „“ / „“ ~ 2

  • Pravidlá * a ? v pokročilých kľúčových slovách fungujú rovnako ako v pravidlách kľúčových slov.
  • „slovo1 slovo2“ znamená, že kľúčové slová v úvodzovkách, musia byť v obsahu, alebo kontexte v úplne rovnakej podobe (priamo vedľa seba) s ohľadom na poradie daných slov v úvodzovkách.
  • „slovo1 slovo2“ ~ 1 znamená, že kľúčové slová musia byť uvedené v obsahu, alebo kontexte, ale: medzi slovami sa môže objaviť maximálne jedno slovo (slová v úvodzovkách musia byť v danom poradí)
  • „slovo1 slovo2“ ~ 2 znamená, že kľúčové slová musia byť uvedené v obsahu, alebo kontexte, ale: medzi slovami sa môžu objaviť maximálne 2 ďalšie slová (slová v úvodzovkách musia byť v danom poradí)

ALEBO
slová v úvodzovkách sa môžu objaviť v inom poradí, ale medzi nimi sa neobjavia žiadne iné slová

  • „slovo1 slovo2“ ~ 3 znamená, že kľúčové slová musia byť uvedené v obsahu, alebo kontexte, ale: medzi slovami sa môžu objaviť 3 ďalšie slová (slová v úvodzovkách musia byť v danom poradí)

ALEBO
slová v úvodzovkách sa môžu objaviť v odlišnom poradí a medzi nimi sa môže objaviť maximálne 1 slovo

  • akékoľvek iné číslo pridané po vlnovke ~ (väčšie ako 3) spôsobuje, že medzi slovo1 a slovo2 sa môže objaviť ďalšie slovo.

Zhrnutie: číslo pridelené po vlnovke ~ (ktoré môže byť ľubovoľné) zväčší medzeru medzi slovami v úvodzovkách, alebo zmení ich poradie.

Príklady:
“recommend sentione”
Zmienka: “recommend sentione”
“recommend sentione”~1
Zmienka: “recommend You sentione”
“recommend sentione”~2
Zmienka: “recommend You sentione,” “recommend You all sentione,” “sentione recommend”
“recommend sentione”~3
Zmienka: “recommend You sentione,” “recommend You all sentione,” “recommend You all cordially sentione,” “sentione recommend,” “sentione You recommend”

Inak povedané (popis pre pravidlo „“ ~ x):
Predstavme si, že slová v úvodzovkách sú objekty ležiace vedľa seba v rovnakom poradí a číslom po vlnovke (~) sa rozumie počet možných ťahov. Ťah môže byť:
1) Výmena susedných objektov, ktoré stoja 2 ťahy
2) Pridanie nového objektu v určitom mieste
Vždy môžete urobiť menej ťahov.
Ak máme ~ 2, môžeme meniť poradie objektov, bez pridania nového objektu, alebo pridať maximálne 2 objekty, bez zmeny ich poradia.
Viac informácií o metóde v prípade pravidla „“ ~ x:
https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
Ak budeme v kľúčových slovách písať dve, alebo viac slov s medzerami medzi nimi (bez úvodzoviek), vo výsledkoch budeme dostávať prejavy, v ktorých sa objavujú uvedené slová, ale nemusia byť priamo vedľa seba a tiež v náhodnom poradí.

Pokročilé kľúčové slová (len obsah)

Analogicky ako u pokročilých kľúčových slov / vyhľadávanie len v obsahu.
Dôležité: v úvodzovkách nie je možné použiť znaky * a?
Znaky * a ?, rovnako nemôžu byť použité pred slovom, ako je * monitora alebo ? monitora
Medzi jednotlivými kľúčovými slovami (zahrnuté v samostatných pravidlách) je pravidlo, ALEBO – to znamená, že sa v zmienkach musí objaviť aspoň jedno z kľúčových slov, ktoré sme zadali.

Dodatočne, v pokročilých kľúčových slovách máme možnosť vytvoriť takú konštrukciu ako:
“I am a sentione client ” recommend
V tomto prípade medzi “I am a sentione client ” recommend je AND, čo znamená, že v prejave, sa musia objaviť všetky kľúčové slová (tie z úvodzoviek v takej forme a poradí, v akom boli zadané, slovo mimo úvodzoviek sa môže objaviť na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek vzdialenosti)
Iné formy sú rovnako prijateľné:
„I am a sentione client”~4 recommend
sentione* recommend

Vylúčenie
Každé pravidlo je možné pridať ako Zahrnúť alebo Vylúčiť.
Kľúčové slová boli pridané ako Zahrnúť – na ich základe systém zbiera zmienky.
Kľúčové slová boli pridané ako Vylúčiť- na ich základe systém eliminuje nežiadúci obsah zo zmienok.
Pridanie výnimiek je možné len po zadaní najmenej 1 pravidla pridaného ako Zahrnúť.
Za účelom vylúčenia kľúčových slov, musíte zvoliť správne pravidlo kliknutím na tlačidlo Kľúčové slová a potom v základnom nastavení kliknite na voľbu Zahrnúť – vo výsledku bude voľba Zahrnúť zmenená na Vylúčiť.

Rovnaký postup budete musieť použiť i v prípade, ak chcete vylúčiť kľúčové slová z obsahu zmienok, fanpage, alebo domén / odkazov.

Facebook

Fanpage – pridanie fanpage vedie k získavaniu zmienok z (na rozdiel od prejavov, obsahujúce kľúčové slová, ktoré boli zhromaždené zo všetkých zdrojov) všetkého obsahu zverejneného ako správcom, tak i užívateľmi na danej webovej stránke na Facebooku.
Príklad: v nastavení nižšie, je zobrazené to, že na základe kľúčového slova sentione* sú zhromažďované všetky zmienky z celého webu obsahujúce kľúčové slovo (tiež z kontextu, pretože kľúčové slovo nie je obmedzené len na obsah). Naviac, vďaka fanpage budeme dostávať všetky zmienky pochádzajúce z fanpage SentiOne na Facebooku (tiež zmienky, ktoré neobsahujú kľúčové slová).

Pri použití pravidla Fanpage môžeme tiež nastaviť projekt, v ktorom budeme prijímať všetok obsah z daného fanpage (v tomto prípade by ste mali zvoliť pravidlo Fanpage bez definovania žiadnych kľúčových slov).

Fanpage (filtrované) – v prípade výberu tohoto pravidla, obsah prichádzajúci z fanpage sa objaví v zmienkach, ale len obsah s kľúčovými slovami. Je vhodné si pamätať, že toto pravidlo Fanpage (filtrované) nie je rovnaké s filtrovaním zmienok z daného fanpage – rozdiel je v tom, že obsah prichádzajúci z iných zdrojov, sa objaví v systéme (zodpovedajúci kľúčovým slovám)
Skupina – obdobne ako pri pravidle Fanpage, užívateľ môže zbierať výsledky z vybranej skupiny na Facebooku.
Udalosť – analogicky, užívateľ si môže zvoliť zhromažďovať výsledky z konkrétnej akcie na Facebooku.
Z tohoto dôvodu je potrebné pridať fanpage: systém v prvom rade zbiera zmienky z najpopulárnejších internetových stránok, ktoré pridávajú väčšinu obsahu. Ak pridáme fanpage, ktorý si myslíme, že je kľúčový, systém ho bude považovať za prioritný. V dôsledku toho sa zmienky budú zhromažďovať rýchlejšie a hlbšie (možnosť zvýšenia počtu zmienok).

Zdroj

Domény – toto pravidlo nám umožňuje filtrovať zmienky z určitej domény. Aplikovaním tohoto pravidla, môžeme vylúčiť zo zmienok prejavy, ktoré pochádzajú z konkrétnej webovej stránky. Aplikácia pravidlo Domény nevyžaduje definovanie kľúčových slov – definovaním len domény, ktorá nás zaujíma, budeme dostávať všetky zmienky z určitého zdroja bez ohľadu na ich obsah.

Adresy URL – pravidlo funguje analogicky ako pravidlo Domény, čo umožňuje zúžiť zmienky na konkrétny odkaz (to by mohlo byť, napríklad, vlákno na fóre).

Jazyk – toto pravidlo umožňuje užívateľom filtrovať zmienky podľa jazykov pre nich dostupných.

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti umožnia:
1. Ignorovať diakritické znaky.
2. Nastaviť e-mailové upozornenia pre zadaný projekt.
3. Vytvoriť nový panel.

Ignorovanie diakritiky (v základnom nastavení je zapnuté) – takéto nastavenie spôsobí, že bez ohľadu na to, či v kľúčových slovách používame diakritické znaky (ako sú á, é, ž), alebo nie, systém bude zbierať všetok obsah, ktorý obsahuje kľúčové slová, ako s diakritickými znakmi, tak i bez nich.
Príklady: paczki -> paczki, pączki / pączki -> paczki, pączki
(„Paczki“ znamená „krabice“ / „pączki“ znamená „šišky“)

Pokročilé pravidlá

Použitím Pokročilých Pravidiel prejdeme do režimu pokročilého nastavenia projektu. Automaticky sa otvorí okno, v ktorom musíme zadať projekt s použitím radu špeciálnych znakov. Nie je možné prepojiť nastavenie v základnom a pokročilom režime.