Projekty

1. Počet použitých projektů oproti celkovému počtu projektů je k dispozici na účtu (počtem projektů k dispozici na účtu se rozumí počet projektů, které klient koupil od poskytovatele služeb a počet použitých projektů se rovná počtu projektů, které byly nastaveny a uloženy na účtu).
2. Název projektu – kliknutím na název projektu přesměruje uživatele na editora projektů, kde je možná editace.
3. Nový projekt – po kliknutí budete přesměrováni do editoru projektů.
4. Další – možnosti, které umožňují kopírovat existující projekt (duplikovaný projekt může být volně upraven nebo uložen jako nový), přejmenovat ho nebo vymazat.

Editor projektů

S cílem přejít do editoru projektů, klikněte na „+ VYTVOŘIT“ v modulu Projekty. Je také možné se přesunout k úpravě již existujícího projektu nebo ho duplikovat.
Nastavení projektu by mělo začít napsáním jeho názvu. Název by měl stručným způsobem definovat sledovanou problematiku. Měl by být co nejkratší a snadno rozpoznatelný pro členy týmu. 

V SentiOne existují dva druhy nastavení projektů:
1.Základní režim.
2.Pokročilá pravidla.

Základní režim

Nastavení projektů v základním režimu se skládá z několika etap:
1. Klíčová slova
2. Přidání fanpage (volitelně)
3. Zahrnutí / Vyloučení domén / odkazů (volitelně)

Po vstupu do editoru projektů, ve výchozím nastavení uvidíme dvě otevřená okna, kde můžeme začít zadávat klíčová slova (jednoduchá klíčová slova – ne pokročilá – bez filtrování obsahu). Nicméně pokud chcete používat další pravidla, měli byste zavřít obě okna a kliknutím na tlačítko Klíčová slova zvolit vhodné pravidlo.

Klíčová slova

Klíčová slova se dělí:
– klíčová slova (obsah a kontext) / klíčová slova (pouze obsah)
– pokročilá klíčová slova (obsah a kontext) / pokročilá klíčová slova (pouze obsah).
Kromě výše uvedených pravidel, po kliknutí na Klíčová slova si uživatel může zvolit pokročilý režim (Pokročilé pravidlo) popsané v další části instrukce.

Instrukce používání pravidel v základním režimu

Klíčová slova

Lze použít speciální znaky * / ?
– Klíčové slovo končící ? bude sbírat výsledky používaného klíčového slova + jednopísmennou příponu (pozor: výraz „internet?“ NEBUDE zachycovat slovo „internet“)
– Klíčové slovo končící * bude sbírat výsledky používaného klíčového slova + přípona (pozor: výraz „internet *“ zachytí slovo „internet“)
Příklady: internet, internet?, internet *

Ve výsledcích respektive dostaneme: internet, internetu, internety, internetove, internetum, internetovy (různé varianty slova „internet“ v češtině)

Napsání dvou a více slov s mezerami mezi nimi (bez uvozovek) do pole pro klíčová slova bude mít za následek získání výsledků, obsahující zadaná slova v zadaném pořadí. 

Pokud zadáme, například, sociální média – obě dvě napsaná slova se musí objevit v obsahu či kontextu projevu vedle sebe v daném pořadí.

Zadání “ recommend you “ v klíčových slovech má stejný výsledek jako zadání „you recommend“ v pokročilých klíčových slovech.

Vyhledávání v obsahu a kontextu
Napsaná klíčová slova budou vyhledávány v obsahu, autorech a v kontextu (např., pokud pod příspěvkem na Facebooku, ve kterém se objevují klíčová slova, budou komentáře neobsahující tato klíčová slova, tak se i přes to zobrazí ve výsledku na profilu SentiOne).

Klíčová slova (pouze obsah)
Uvedená klíčová slova se řídí stejnou instrukcí, jak je uvedeno výše.
Psaní slov s mezerami je uvedeno výše.
Vyhledávání v obsahu.
Uvedená klíčová slova budou prohledávána pouze v obsahu (kromě autora a kontextu; to znamená, že klíčová slova se musí objevit v každém projevu v obsahu).

Pokročilá klíčová slova

Možné zvláštní znaky * /? / „“ / „“ ~ 2

  • Pravidla * a ? v pokročilých klíčových slovech fungují stejně jako v pravidlech klíčových slov.
  • „slovo1 slovo2“ znamená, že klíčová slova v uvozovkách, musí být v obsahu nebo kontextu v přesně stejné podobě (přímo vedle sebe) s ohledem na pořadí daných slov v uvozovkách.
  • „slovo1 slovo2“ ~ 1 znamená, že klíčová slova musí být uvedena v obsahu nebo kontextu, ale: mezi slovy se může objevit maximálně jedno slovo (v tomto případě slova v uvozovkách musí být v daném pořadí)
  • „slovo1 slovo2“ ~ 2 znamená, že klíčová slova musí být uvedena v obsahu nebo kontextu, ale:
  • mezi slovy se může objevit maximálně 2 další slova (v tomto případě slova v uvozovkách musí být v daném pořadí)

NEBO
slova v uvozovkách se mohou objevit v jiném pořadí, ale mezi nimi se neobjeví žádná jiná slova

  • „slovo1 slovo2“ ~ 3 znamená, že klíčová slova musí být uvedena v obsahu nebo kontextu, ale: mezi slovy se mohou objevit 3 další slova (v tomto případě slova v uvozovkách musí být v daném pořadí)

NEBO
slova v uvozovkách se mohou objevit v odlišném pořadí a mezi nimi se může objevit maximálně 1 slovo

  • jakékoliv jiné číslo přidané po vlnovce ~ (větší než 3) způsobuje, že mezi slovo1 a slovo2 se může objevit další slovo.

Shrnutí: číslo přidělené po vlnovce ~ (které může být libovolné) zvětší mezeru mezi slovy v uvozovkách, nebo změní jejich pořadí.

Příklady:
“recommend sentione”
Zmínka: “recommend sentione”
“recommend sentione”~1
Zmínka: “recommend You sentione”
“recommend sentione”~2
Zmínka: “recommend You sentione,” “recommend You all sentione,” “sentione recommend”
“recommend sentione”~3
Zmínka: “recommend You sentione,” “recommend You all sentione,” “recommend You all cordially sentione,” “sentione recommend,” “sentione You recommend”

Jinak řečeno (popis pro pravidlo „“ ~ x):
Představme si, že slova v uvozovkách jsou objekty ležící vedle sebe ve stejném pořadí a číslem po vlnovce (~) se rozumí počet možných tahů. Tah může být:
1) Výměna sousedních objektů, které stojí 2 tahy
2) Přidání nového objektu v určitém místě
Nicméně, vždy můžete udělat méně tahů.
Máme-li ~ 2, můžeme měnit pořadí objektů, bez přidání nového objektu nebo přidat maximálně 2 objekty, bez změny jejich pořadí.
Více informací o provozu metody v případě pravidla „“ ~ x:
https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
Budeme-li v klíčových slovech psát dvě nebo více slov s mezerami mezi nimi (bez uvozovek), ve výsledcích budeme dostávat projevy, ve kterých se objevují uvedená slova, ale nemusí být přímo vedle sebe a také v náhodném pořadí.

Pokročilá klíčová slova (pouze obsah)

Analogicky jako u pokročilých klíčových slov / vyhledávání pouze v obsahu.
Důležité: v uvozovkách nelze použít znaky * a?
Znaky * a ?, rovněž nemohou být použity před slovem, jako je * monitora nebo ? monitora
Mezi jednotlivými klíčovými slovy (zahrnuto v samostatných pravidlech) je pravidlo, NEBO – to znamená, že se ve zmínkách musí objevit alespoň jedno z klíčových slov, které jsme zadali.

Dodatečně, v pokročilých klíčových slovech máme možnost vytvořit takovou konstrukci, jako:
“I am a sentione client ” recommend
V tomto případě mezi “I am a sentione client ” recommend je AND, což znamená, že v projevu, se musí objevit všechna klíčová slova (ta z uvozovek v takové formě a pořadí, v jakém byla zadaná, slovo mimo uvozovky se může objevit v jakémkoli místě, a v jakékoli vzdálenosti)
Jiné formy jsou také přijatelné:
„I am a sentione client”~4 recommend
sentione* recommend

Vyloučení
Každé pravidlo lze přidat jako Zahrnout nebo Vyloučit.
Klíčová slova byla přidána jako Zahrnout – na jejich základě systém sbírá zmínky.
Klíčová slova byla přidána jako Vyloučit- na jejich základě systém eliminuje nežádoucí obsah ze zmínek.
Přidání vyjímek je možné pouze po zadání nejméně 1 pravidla přidaného jako Zahrnout.
Za účelem vyloučení klíčových slov, musíte zvolit správné pravidlo klepnutím na tlačítko Klíčová slova a poté ve výchozím nastavení klikněte na volbu Zahrnout – ve výsledku bude volba Zahrnout změněna na Vyloučit.

Stejný postup budete muset použít i v případě, kdy chcete vyloučit klíčová slova z obsahu zmínek, fanpagů nebo domén / odkazů.

Facebook

Fanpage – přidání fanpage vede k získavání zmínek z (na rozdíl od projevů, obsahující klíčová slova, která byla shromážděná ze všech zdrojů) veškerého obsahu zveřejněného jak správcem, tak i uživateli na dané webové stránce na Facebooku.
Příklad: v nastavení níže, je zobrazeno to, že na základě klíčového slova sentione* jsou shromažďovány všechny zmínky z celého webu obsahující klíčové slovo (také z kontextu, protože klíčové slovo není omezeno pouze na obsah). Navíc, díky fanpage budeme dostávat všechny zmínky pocházející z fanpage SentiOne na Facebooku (také zmínky, které neobsahují klíčová slova).

Při použití pravidla Fanpage můžeme také nastavit projekt, v němž budeme přijímat veškerý obsah z daného fanpage (v tomto případě byste měli zvolit pravidlo Fanpage bez definování žádných klíčových slov).

Fanpage (filtrováno) – v případě výběru tohoto pravidlo, obsah přicházející z fanpage se objeví ve zmínkách, ale pouze obsah s klíčovými slovy. Je vhodné si pamatovat, že toto pravidlo Fanpage (filtrováno) není stejné s filtrováním zmínek z daného fanpage – rozdíl je v tom, že obsah přicházející z jiných zdrojů, se objeví v systému (odpovídající klíčovým slovům)
Skupina – obdobně jak u pravidla Fanpage, uživatel může sbírat výsledky z vybrané skupiny na Facebooku.
Událost – analogicky, uživatel si může zvolit shromažďovat výsledky z konkrétní akce na Facebooku.
Z tohoto důvodu je třeba přidat fanpage: systém v první řadě sbírá zmínky z nejpopulárnějších internetových stránek, které přidávají většinu obsahu. Přidáme-li fanpage, který si myslíme, že je klíčový, systém ho bude považovat za prioritní. V důsledku toho se zmínky budou shromařďovat rychleji a hlouběji (možnost zvýšení počtu zmínek).

Zdroj

Domény – toto pravidlo nám umožňuje filtrovat zmínky z určité domény. Aplikováním tohoto pravidla, také můžeme vyloučit ze zmínek projevy, které pocházejí z konkrétní webové stránky. Aplikace pravidla Domény nevyžaduje definování klíčových slov – definováním pouze domény, která nás zajímá, budeme dostávat všechny zmínky z určitého zdroje bez ohledu na jejich obsah.

Adresy URL – pravidlo funguje analogicky jak pravidlo Domény, což umožňuje zúžit zmínky na konkrétní odkaz (to by mohlo být, například, vlákno na fóru).

Jazyk – toto pravidlo umožňuje uživatelům filtrovat zmínky podle jazyků dostupných pro ně.

Další možnosti

Další možnosti umožní:
1. Ignorovat diakritické znaky.
2. Nastavit e-mailová upozornění pro zadaný projekt.
3. Vytvořit nový panel.

Ignorování diakritiky (ve výchozím nastavení je zapnuto) – takové nastavení způsobí, že bez ohledu na to, jestli v klíčových slovech použiváme diakritické znaky (jako je á, é, ž) nebo ne, systém bude sbírat veškerý obsah, který obsahuje klíčová slova, jak s diakritickými znaky a tak i bez nich.
Příklady: paczki -> paczki, pączki / pączki -> paczki, pączki
(„Paczki“ znamená „krabice“ / „pączki“ znamená „koblihy“)

Pokročilá pravidla

Použitím Pokročilých Pravidel přejdeme do režimu pokročilého nastavení projektu. Automaticky se otevře okno, ve kterém musíme zadat projekt s použitím řady speciálních znaků. Není možné propojit nastavení v základním a pokročilém režimu.